Végrendelet, öröklés

A végrendelet olyan végintézkedés, mellyel az örökhagyó vagyonára, vagy annak egy részére egy, vagy több örököst nevez. A végrendeletét bármikor szabadon visszavonhatja. 

Képtalálat a következőre: „végrendelet”

A közjegyző segít Önnek végrendelete elkészítésében. A legnagyobb biztonságot akkor élvezheti, ha végrendeletét közjegyzői okiratba foglaltatja. Csak közokiratban tehet végrendeletet a korlátozottan cselekvőképes kiskorú, a cselekvőképességében vagyoni jognyilatkozatai tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú, a vak, az írástudatlan vagy aki olvasásra illetve nevének aláírására képtelen állapotban van.

Ha van már Önnek megírt végrendelete, akkor közjegyzőnél azt letétbe helyezheti, így a benne foglaltak halála esetén biztosan érvényre jutnak.

Végrendeletében hagyományt rendelhet, vagy meghagyást tehet. Hagyományról beszélünk, ha vagyonából egy-egy meghatározott dolgot hagy valakire. (pl. Bútor, ékszerek, pénz stb.)

Meghagyással cselekvésre, vagy tűrésre kötelezheti örökösét (pl. sírjának ápolása.) Helyesen teszi, ha ezekről is kikéri a közjegyző tanácsát, nehogy a félreérthető rendelkezés miatt vita támadjon az örökös és a hagyományos között.

Halál esetére szóló ajándékozás

Ez a jogügylet az örökhagyó és a megajándékozott között még az örökhagyó életében jön létre, a megajándékozott az örökhagyó halálával szerzi meg a szerződés tárgyát képező dolog tulajdonjogát. A halál estére szóló ajándékozási szerződés – a végrendelettől eltérően – egyoldalúan nem vonható vissza. Kérjen tanácsot a közjegyzőtől, hogy az adott körülmények között hogyan biztosítható a legjobban a szerződés teljesítése.

A kötelesrész és a kötelesrészre jogosultak

Egyes közeli hozzátartozók – leszármazó, házastárs és a szülő – a hagyatéknak egy része erejéig kötelesrész jogcímén igényt támaszthatnak. A kötelesrész mértéke a törvényes örökrész fele , 2014. márciusától harmada és elsősorban pénzben jár. Az örökhagyó életében nyújtott egyes juttatások beszámíthatnak a kötelesrészbe.

Lemondás az örökségről, illetve a kötelesrészről

Az örökhagyó az örökösökkel, illetve a kötelesrészre jogosultakkal szerződéssel még életében rendezheti az örökléssel kapcsolatos igényeket. E szerződés lehet ingyenes, vagy visszterhes, kiterjedhet a lemondó örökös kötelesrészére és leszármazóira is, de meghatározott vagyontárgyakra korlátozottan is megköthető.

Öröklési szerződés

Öröklési szerződéssel az örökhagyó arra kötelezi magát, hogy a vele szerződő felet tartás vagy életjáradék fejében örökösévé teszi. Az örökhagyó az öröklési szerződésben bármilyen végrendeleti rendelkezést tehet. A törvény az öröklési szerződés érvényességét különösen szigorú alaki feltételekhez köti.

A mulasztás súlyos következményekkel járhat – Ön ezt elkerülheti

A házilag szerkesztett végintézkedés gyakran hiányos, vagy alaki okok miatt érvénytelen. A közjegyzővel folytatott részletes megbeszélés kiküszöbölhet számos bizonytalanságot, vagy alaki hibát, s evvel örökösét mentesíti a költséges és hosszadalmas öröklési per hátrányaitól.

A közjegyző őrizetében lévő végintézkedés nem vész el, nem kerülhet illetéktelen kezekbe, másrészt tartalmát szigorú titoktartási kötelezettség védi. A közjegyzőnél őrzött végintézkedés ténye felvételre kerül a Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál vezetett Végintézkedések Országos Nyilvántartásába, biztosítva annak feltétlen érvényre jutását.

Közjegyző – elérhető közelségben

Közjegyzőt nem csak a nagyvárosokban, hanem sok olyan településen is talál, ahol bíróság, vagy egyes hatóságok, pénzintézetek nem működnek. Az állam gondoskodik arról, hogy a közjegyző az ország bármely részén elérhető közelségben legyen az állampolgárok számára.

Végintézkedések Országos Nyilvántartása

Nincs elveszett végintézkedés! A közjegyzőnél készült, vagy letétbe vett végintézkedéseket bejegyzik a Végintézkedések Országos Nyilvántartásába. A nyilvántartás nem nyilvános, abból adatot a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző kérhet. A hagyatéki eljárás során ennek segítségével az eljáró közjegyző tudomást szerez az Ön végintézkedéséről és biztosítja annak érvényesülését.

Forrás: http://www.notar.hu/vegrendelet