EFOP-5.2.2-17-2017-00110 Transznacionális együttműködések – Család, munka és vállalkozás a Kárpát-medencében

EFOP-5.2.2-17-2017-00110  Transznacionális együttműködések – Család, munka és vállalkozás a Kárpát-medencében

A projekt célja nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése és ajánlások kidolgozása hazai alkalmazásra. A hazai fejlesztések mellett szükséges nemzetközi szakpolitikai tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése is, a megoldandó társadalmi hiányok és problémák jobb kezelése érdekében.

A fentieket számbavéve programunk célja egy olyan projekt megvalósítása a Duna Régió és a V4 országok közötti együttműködés révén, mely hozzájárul a nemzetközi szakpolitikai szakemberek együttműködéséhez, a közös programok és tanulási alkalmak által megismerik egymás országainak jó gyakorlatait, ezáltal ismeretanyaguk bővül. A közös alkalmak, a személyes találkozók, tanulmányutak hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakemberek jobban megismerjék egymást, egymással kötetlenebb kapcsolat is kialakuljon, ezáltal a szakmai ismeretek átadása is hatékonyabban valósul meg, oldottabb légkörben.

Programunk hozzájárul a szakpolitikai szakemberek ismeretanyagának bővítéséhez, ezáltal a társadalmi kihívásokra adott válaszok is jobbá válnak.

A projekt átfogó célja: a nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése és ajánlások kidolgozása hazai alkalmazásra a család társadalmi szerepének erősítése témakörben.

További részcélok a projektben:

– a család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése kapcsán rendelkezésre álló speciális tudásanyag bővítése

– az együttműködés erősítése a Duna stratégia országai és a visegrádi országok szakpolitikai szakemberei között

– szakpolitikai tudásanyag és a projektben végrehajtott kutatások eredményei olyan formában válnak elérhetővé, amelyek segítik a jövőbeli szakpolitikai tervezést és végrehajtást, valamint a megfogalmazott szakmai ajánlásoknak köszönhetően segítik a mindennapos szakmai munkát.

A projekt keretében a család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése és cseréje érdekében az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük:

 • a megjelölt területen fellelhető módszerek, eljárások megismerése nemzetközi együttműködés keretében
 • nemzetközi hálózatépítés
 • a megismert jó gyakorlatok leírása, a megszerzett tapasztalatok feldolgozása
 • kutatás és összehasonlító elemzés a külföldi partnerek bevonásával a család társadalmi szerepének vizsgálatáról
 • a projektbe bevont nemzetközi partnerekkel kompetenciafejlesztés, tréning és terepmunka megvalósítása Magyarország kevésbé fejlett régióiban
 • közös szakmai programok szervezése, megtartása
 • évente 6 alkalommal műhelymunka, évente 4 alkalommal tanulmányút szervezése és lebonyolítása az együttműködő partnerekkel
 • disszemináció a hazai szakemberek körében tréningek, illetve kompetencia fejlesztés keretében
 • módszertani szakmai összegzés és szakmai ajánlás megfogalmazása
 • adatgyűjtés, dokumentációs rendszer működtetése
 • a projekt keretében megvalósult kutatásról összehasonlító kutatási zárójelentés készítése és nyilvánosságra hozatala
 • a projekt eredményeinek széles körű megismertetése.

A kötelezően megvalósítandó tevékenységeken túlmenően a projekt keretében az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük:

 • Magyarországi konferencia szervezése
 • Honlap fejlesztés

A projekt támogatásának összege: 49.997.800.-Ft

A projekt támogatásának intenzitása: 100%.

A projekt befejezésének dátuma: 2020. január 31.