Fogyasztóvédelem

A Tribunus Jogsegélyszolgálat fellép, ha szavatossági, jótállási ügyekben a fogyasztókat hátrány éri. A hétköznapi életben hibás teljesítéssel kapcsolatban gyakran hallunk a szavatosságról és jótállásról. Fontos megkülönböztetnünk és elhatárolnunk egymástól a jogszabályon alapuló szavatosság és a leggyakrabban szerződéseket biztosító mellékkötelemként szolgáló jótállás fogalmát.

Mi a szavatosság?
A kötelezett a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság).A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy a kötelezett felelősséggel tartozik a teljesítés hibájáért: azért, hogy a szolgáltatás fizikai és tartalmi szempontból megfelel a jogszabályok, valamint a szerződés szerint elvárt tulajdonságoknak.
A jogosult elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget. Kicserélést csak helyettesíthető (fajlagos) dolog esetében lehet kérni.
Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a nem tud eleget tenni, a jogosult – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt azonban elállásnak nincs helye.
Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
A jogosult a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja.
A hibás teljesítés jogkövetkezményeire vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a kötelezettség nem dolog szolgáltatására irányul; ilyenkor a kicserélésen a szolgáltatás újbóli teljesítését kell érteni.

 

Mi a jótállás?
Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, ennek időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak a törvényből eredő jogait nem érinti. A jótállás a kötelezettet a jótállási kötelezettséget keletkeztető szerződésben vagy jogszabályban, továbbá a szolgáltatásra vonatkozó reklámban foglalt feltételek szerint terheli. A jogosult a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását a kötelezettel. A szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat a jótállási jogok gyakorlásánál megfelelően alkalmazni kell.